Advokátní kancelář JUDr. Petr Holzner, advokát, vznikla v roce 2001 a navázala na právní praxi poradenské kanceláře PH C ENGINEERING JUDr. Petra Holznera působící od roku 1990 především v oblasti energetiky a dopravy.


Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby se širokým profesním zaměřením a má rozsáhlé zkušenosti s problematikou přípravy a realizace velkých investičních celků, liniových staveb, vodních děl a staveb v oblasti energetiky a dopravy. Právní služby poskytujeme českým i zahraničním korporacím, podnikatelům, soukromým osobám i veřejným institucím, a to zpravidla v rámci dlouhodobé spolupráce. Naši klienti oceňují vysoký standard, naše zkušenosti a loajalitu při poskytování těchto služeb.


Při své činnosti spolupracujeme s partnerskými advokátními kancelářemi, notáři, znalci, auditory, daňovými a ekonomickými poradci, což nám umožňuje participaci na časově i věcně náročných projektech na celém území ČR i v zahraničí.


Naše kancelář má sjednané pojištění profesní odpovědnosti, které se vztahuje na veškeré poskytnuté právní služby.

Právní služby

 • právní podpora přípravy, výstavby, provozování a rekonstrukcí energetických liniových staveb, staveb jaderných zařízení a staveb vodní energetiky;
 • smluvní právo v odvětví energetiky;
 • regulatorní záležitosti, včetně zastupování před Energetickým regulačním úřadem;
 • zastupování v územním a stavebním řízení, vyvlastňovacím řízení, vodoprávním řízení a v povolovacích řízeních dle atomového zákona;
 • zastupování v soudních sporech v odvětví energetiky, včetně české a mezinárodní arbitráže, řídí-li se spor právním řádem ČR;
 • právní analýzy a posudky.
 • právní podpora přípravy, výstavby, provozování a rekonstrukcí vodních děl, zejména vodních elektráren;
 • právní poradenství při zpracování, projednání a schvalování manipulačních řádů vodních děl;
 • právní poradenství v oblasti ochrany vod, lesních porostů, ovzduší a dalších prvků životního prostředí;
 • právní poradenství ve věci správních deliktů dle vodního zákona a zákona o ochraně přírody a krajiny;
 • zastupování ve vodoprávním řízení, v řízení EIA (posuzování vlivů záměrů staveb na životní prostředí), v řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny;
 • zastupování v soudních sporech v oblasti vodního a enviromentálního práva;
 • právní analýzy a posudky.
 • zastupování ve správním řízení, zejména ve vyvlastňovacím řízení, v územním a stavebním řízení, v řízení dle atomového zákona, ve vodoprávním řízení, v řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny, v řízení dle katastrálních předpisů;
 • zastupování v řízení ve správním soudnictví;
 • právní analýzy a posudky.
 • právní poradenství, revize či zpracování všech občanskoprávních smluv;
 • poskytování komplexních právních služeb v oblasti převodu nemovitostí, včetně zastupování v řízení před katastrálními úřady;
 • věcná práva - vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo, zadržovací právo;
 • bytové právo, zejména nájemní a podnájemní smlouvy, nájmy, výpovědi;
 • závazkové právo – vymáhání a správa pohledávek, zajištění závazku;
 • spory o náhradu škody a bezdůvodné obohacení;
 • spory z odpovědnosti za vady;
 • zastupování v občanském soudním řízení a rozhodčím řízení;
 • právní analýzy a posudky.
 • zakládání obchodních společností, změny společenských smluv, změny statutárních orgánů a sídel společností;
 • zápisy, změny a výmazy v obchodním rejstříku;
 • převody obchodních podílů;
 • komplexní zastupování obchodních společností;
 • poradenství ve vztazích mezi mateřskými a dceřinými společnostmi a v koncernových záležitostech;
 • vymáhání a kapitalizace pohledávek;
 • směnečné právo;
 • právní analýzy a posudky.
 • příprava a organizace zadávacího řízení na veřejné zakázky a další typy výběrových řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách určených například pro veřejné zakázky malého rozsahu či zakázky realizované dle pravidel operačních programů EU;
 • zpracování zadávací a smluvní dokumentace nezbytné pro provedení zadávacího, resp. výběrového řízení; zastupování zadavatele v zadávacím řízení;
 • zastupování uchazeče v průběhu zadávacího řízení, včetně komplexní kontroly nabídek;
 • zastupování zadavatele nebo uchazeče v řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně před soudy v rámci přezkumu správních rozhodnutí;
 • právní analýzy a posudky.
 • příprava veškerých dokumentů vyplývajících z pracovně právních vztahů;
 • vznik, změna a zánik pracovního poměru;
 • náhrada škody;
 • vypracování vnitřních směrnic a pracovních řádů;
 • právní analýzy a posudky.

Partneři

Advokáti

JUDr. Lenka Džmuráňová, advokátka

SDA Legal, advokátní kancelář s.r.o.

JUDr. Radek Keller, advokát

 

JUDr. Václav Junek, advokát

 

Znalci

Jaromír Pávek

Znalecké obory:
Ekonomika (odhady nemovitostí)
Stavebnictví (stavby vodní, stavby obytné)

Prof. Ing. Jaromír Říha, CSc.

Znalecké obory:
Stavebnictví (vodní stavby)
Vodní hospodářství (rybníkářství a rybářství)

Ústav soudního inženýrství VUT Brno

Znalecké obory:
Doprava, Ekonomika, Projektování, Stavebnictví, Strojírenství

Ekonomický poradce, účetnictví, daně

PRONET Ládví, s.r.o.

 

NAŠI VÝZNAMNÍ KLIENTI

ČEPS Invest, a.s.

Se společností ČEPS Invest spolupracujeme od roku 2012 do současnosti. Společnosti poskytujeme právní služby při přípravě a realizaci staveb vedení přenosové soustavy, zejména zastupování ve vyvlastňovacích řízeních či smluvním zajištění věcných břemen pro tyto stavby ve sporných případech. Klientovi poskytujeme právní podporu pro následující stavby vedení přenosové soustavy:

 • Vedení 400 kV V451/448, TR Babylon - TR Bezděčín
 • Vedení 400 kV V450/428, TR Výškov - TR Babylon
 • Vedení 400 kV V406/V407 TR Kočín - TR Mírovka
 • Vedení V 413/V416 - smyčka HBM
 • Vedení V 410/419 Výškov - Čech Střed

Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o.

S příspěvkovou organizací Ministerstva dopravy CSPSD jsme spolupracovali dlouhodobě od vzniku naší kanceláře do roku 2014. Klientovi jsme poskytovali výhradní právní služby zahrnující zejména:

 • Zajišťování běžné právní agendy organizace; agendy ve statutárních záležitostech; poradenství ve vztazích k zakladateli a dalším organizacím resortu dopravy.
 • Právní podpora programu BESIP, kontrolního vážení motorových vozidel a provozování STK.
 • Pracovní právo; řešení interních pracovních sporů; náhrady škod z pracovně právních vztahů.
 • Součinnost při zadávání veřejných zakázek.
 • Součinnost při tvorbě interních dokumentů a směrnic.
 • Zastupování ve správním řízení a soudních sporech.

ČEZ, a.s.

Se společností ČEZ spolupracujeme dlouhodobě od vzniku naší kanceláře do současnosti. Klientovi poskytujeme:

 • Výhradní právní služby pro organizační jednotku ČEZ Vodní elektrárny, zejména právní podporu při provozování, opravách, rekonstrukcích a stavbách vodních elektráren Vltavské kaskády, vodních elektráren Dalešice a Mohelno a Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně; zajišťování běžné právní agendy této organizační jednotky; zastupování ve vodoprávních, územních či stavebních řízeních a zastupování v soudních sporech.
 • Právní služby při přípravě a výstavbě skladů vyhořelého jaderného paliva v JE Temelín a JE Dukovany, a dále při přípravě Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva v lokalitě Skalka.

ČEPS, a.s.

Se společností ČEPS spolupracujeme od roku 2005 do současnosti. Společnosti poskytujeme právní služby při přípravě a realizaci staveb vedení přenosové soustavy, zejména zastupování ve vyvlastňovacích řízeních či smluvní zajištění věcných břemen pro tyto stavby ve sporných případech. Klientovi jsme dosud poskytli právní podporu pro následující stavby vedení přenosové soustavy:

 • Příčná spojka 400kV Čechy Střed - Bezděčín. Při přípravě této stavby jsme zastupovali stavebníka v 56 vyvlastňovacích řízeních.
 • Vedení 400kV V 480 TR Chotějovice - TR Výškov.
 • Vedení 400kV V 458 TR Krasíkov - TR Horní Životice. Při přípravě této stavby jsme zastupovali stavebníka ve 34 vyvlastňovacích řízeních.
 • Vedení V 410/419 Výškov - Čech Střed. Při přípravě této stavby jsme zastupovali stavebníka ve 150 vyvlastňovacích řízeních.

ČEZ Distribuce, a.s.

Se společností ČEZ Distribuce spolupracujeme od roku 2013 do současnosti. Společnosti poskytujeme právní služby při přípravě a realizaci staveb vedení distribuční soustavy, zejména zastupování ve vyvlastňovacích řízeních či smluvní zajištění věcných břemen pro tyto stavby ve sporných případech. Klientovi jsme poskytli právní podporu pro následující stavby vedení distribuční soustavy:

 • Vedení 110kV Bezděčín - Semily do TR Turnov V1101/V1102
 • Vedení 2x110kV Jindřichov - Drmoul V1279/V1282
 • Vedení 110 kV TR Výškov - TR Tuchlovice

Pragolab, s.r.o.

Se společností PRAGOLAB spolupracujeme dlouhodobě od vzniku naší kanceláře do současnosti. Klientovi poskytujeme výhradní právní služby zahrnující zejména:

 • Zajišťování běžné právní agendy společnosti; agendy ve statutárních a korporátních záležitostech, a ve věcech obchodního rejstříku.
 • Smluvní právo a poskytování součinnosti při zpracování nabídek a při účasti v zadávacím řízení na veřejné zakázky.
 • Součinnost při tvorbě interních dokumentů a směrnic.
 • Zastupování ve správním řízení a soudních sporech.

HYDROČEZ, a.s.

Se společností HYDROČEZ jsme spolupracovali po celou dobu její existence až do roku 2005. Klientovi jsme poskytovali výhradní právní služby zahrnující zejména:

 • Právní podporu při výstavbě a provozování MVE Obříství; při akvizicích, provozování a opravách dalších MVE ve vlastnictví společnosti – MVE Les Království, MVE Předměřice, MVE Pardubice, MVE Spytihněv, MVE Kníničky, MVE Komín a MVE Veselí nad Moravou.
 • Zajišťování běžné právní agendy společnosti; agendy ve statutárních a korporátních záležitostech; poradenství ve vztazích k mateřské společnosti a dalším společnostem Skupiny ČEZ.
 • Zastupování ve správních řízeních a soudních sporech.

EGEM, s.r.o.

Se společností EGEM spolupracujeme od roku 2015 do současnosti. Společnosti poskytujeme právní služby při přípravě a realizaci staveb vedení distribuční a přenosové soustavy, zejména zastupování ve vyvlastňovacích řízeních či smluvní zajištění věcných břemen pro tyto stavby ve sporných případech. Klientovi jsme poskytli právní podporu pro následující stavby vedení distribuční soustavy:

 • Vedení 110kV Bezděčín - Semily do TR Turnov V1101/V1102
 • Vedení 2x110kV Jindřichov - Drmoul V1279/V1282

Obec Slapy

S obcí Slapy spolupracujeme od roku 2006 do současnosti. Klientovi poskytujeme právní služby při zadávání veřejných zakázek, veřejných zakázek malého rozsahu nebo zakázek realizovaných dle pravidel operačních programů EU.

Městys Štěchovice

S městysem Štěchovice spolupracujeme od roku 2011 do současnosti. Klientovi poskytujeme právní služby při zadávání veřejných zakázek, veřejných zakázek malého rozsahu nebo zakázek realizovaných dle pravidel operačních programů EU.

Dopřejte si komfort špičkových právních služeb.

Ceník právních služeb

Odměnu za právní služby sjednáváme s klientem individuálně, v závislosti na povaze a věcném i časovém rozsahu právních služeb.
Dle preferencí klienta lze dohodnout:

Odměna hodinová

sazba je stanovena v rozmezí 1.700 - 3.000 Kč/hodina právních služeb

Odměna úkonová

podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

Odměna paušální

za paušální odměnu (fixní částka hrazená pravidelně, například měsíčně) jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období

Vedle odměny jsou klientovi účtovány hotové výdaje spojené s poskytovanými právními službami (např. soudní a správní poplatky, cestovní náhrady, náklady na překlady a znalecké posudky). Jsme plátci daně z přidané hodnoty.

Základní údaje

JUDr. Petr Holzner, advokát

Sídlo:

Okružní 44
271 01, Ruda

Kancelář Praha:

Španielova 1299/80
163 00, Praha

IČO: 13784633
DIČ: CZ5706191007
č. osv. ČAK: 09143

Kontakty

Tel/Fax: +420 313 502 823
Mobil: +420 603 439 268
E-mail: office@ak-holzner.cz
E-mail: holzner@ak-holzner.cz
ID DS: uuzhh98